China

Contact Details for China

Gardner Denver Machinery (Shanghai) Co. Ltd.
 

200 Xin Tuan Road
Qingpu Industrial Zone
Shanghai / PC 20 17 07
China

Phone: +86 21 / 31 27 63 00
           +86 400 820 29 95
Fax:     +86 21 / 31 27 61 76
E-mail: sales.cn@gardnerdenver.com

 

 

 登福机械(上海)有限公司 

中国上海青浦工业区新团路200 邮编201707


电话: +86 21 / 31 27 63 00
        + 86 400 820 29 95
传真: +86 21 / 31 27 61 76
电子邮件:   sales.cn@gardnerdenver.com

 

Shanghai Sales Office

200 Xin Tuan Road
Qingpu Industrial Zone
Shanghai / PC 20 17 07
China

Phone: +86 21 / 31 27 62 02
           + 86 400 820 29 95
Fax:     +86 21 / 31 27 61 76
E-mail: sales.cn@gardnerdenver.com


 

上海办事处


中国上海青浦工业区新团路200号 邮编:201707
电话: +86 21 / 31 27 62 02
         +86 400 820 29 95
传真: +86 21 / 31 27 61 76
电子邮件: sales.cn@gardnerdenver.com

Shenzhen Sales Office

Room 24, 8/F, Shenzhen Kerry Centre      
2008 Ren Min Nan Road
Luo Hu District      
Shenzhen / PC 51 80 00
China

Phone: +86 755 / 82 35 01 00
           + 86 400 820 29 95
Fax:     +86 755 / 82 35 04 40
E-mail: sales.cn@gardnerdenver.com 

 

 

登福机械上海有限公司
深圳办事处
深圳嘉里中心8楼24室Room 24, 8/F, Shenzhen Kerry Centre
人民南路2008号
罗湖区
深圳/ 邮编518000
中国

电话: +86 755 8235-0100
客户热线: +86 400-820-2995
电子邮件: sales.cn@gardnerdenver.com


Beijing Sales Office

Room 1216, Xinyuanguoji No.1 Building
1 Cheng Shou Si Road
Fengtai District     
Beijing / PC 10 01 64
China

Phone: +86 10 / 64 20 72 59
           + 86 400 820 29 95
Fax:     +86 10 / 64 20 72 59
E-mail: sales.cn@gardnerdenver.com 

 

登福机械上海有限公司
北京办事处
鑫源国际1号楼1216室
成寿寺路1号
丰台区
北京 / 邮编100164
中国中国北京丰台区成寿寺路1号鑫源国际1号楼1216室邮编100164


电话: +86 10 / 64 20 72 59
传真: +86 10 / 64 20 72 59
电子邮件: sales.cn@gardnerdenver.com

 

 

How can we help you?